Reklamationsnämnden

 

SBF:s reklamationsnämnd är bildad av SBF på uppdrag av de begravningsbyråer inom landet som är anslutna till SBF.
SBF:s reklamationsnämnd har till uppgift att, efter anmälan från konsument med yrkande om ekonomisk ersättning, självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs allmänheten, i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet.
 
SBF:s reklamationsnämnd avger på begäran av uppdragsgivare eller medlemsbyrå yttrande huruvida viss åtgärd från medlemsbyrås sida kan anses vara förenlig med god affärssed i samband med det uppdrag byrån haft att handlägga. I SBF:s reklamationsnämnd skall ingå en expert i konsumentfrågor, ytterligare en representant från konsumentledet, en jurist och en erfaren begravningsentreprenör.